۱۳۹۵/۸/۱۷ ه‍.ش.

Child Marriage Should Be Redefined

By: Ali Tayefi


The latest report of Global Foundation, “Save the Children”, found that every year more than 4.5 million children younger than 15 years are forced to marry. It means every seven seconds one child marries! Here, I show why the concept of forced child marriage should be redefined.

Child Marriage Should Be Redefined

By: Ali Tayefi


The latest report of Global Foundation, “Save the Children”, found that every year more than 4.5 million children younger than 15 years are forced to marry. It means every seven seconds one child marries! Here, I show why the concept of forced child marriage should be redefined.

Child Marriage Should Be Redefined

By: Ali Tayefi


The latest report of Global Foundation, “Save the Children”, found that every year more than 4.5 million children younger than 15 years are forced to marry. It means every seven seconds one child marries! Here, I show why the concept of forced child marriage should be redefined.

۱۳۹۳/۱۰/۲ ه‍.ش.

An American Sociologist in Iran: Compare Occupy Wall Street with the Green Movement in Iran

مطالعه یک جامعه شناس امریکایی در باره مقایسه جنبش وال استریت و جنبش موسوم به سبز در ایران که دانشگاه تهران مانع از انتشار آن شده است

John L. Hammond
Hunter College and Graduate Center—City University of New York

Abstract
I was invited to a conference in Tehran on Occupy Wall Street. I was hesitant to accept because I feared that my criticisms of US policy through the lens of OWS might lend support to the oppressive Iranian regime, but I thought it might be an opportunity to express solidarity with the Iranian people against possible US or Israeli aggression. In the end I decided to go and found it an eye-opening experience.

۱۳۹۲/۱۲/۱۳ ه‍.ش.

تماس انجمن با پروفسور والرشتاین

انجمن بین المللی جامعه شناسان بدون مرز/شاخه ایران ایمیلی به پروفسور والرشتاین فرستاده است که  در آن ضمن خیرمقدم به ایشان به فقدان آزادی علمی و اندیشه و بیان دانشوران، دانشگاهیان، دانشجویان و پژوهشگران در کشور اشاره کرده و از وی بعنوان فردی که می تواند صدایی برای همکاران خود در ایران باشد درخواست شده است که متن بیانیه انجمن را با تاکید بر حبس و محرومیت بسیاری از جامعه شناسان ایرانی را مطالعه کرده و در سخنانش بدان اشاره نماید. امید موثر بیفتد.